Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Exodus Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-472, ul. Zaboreczne 13, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000727223, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail. Zgoda jest dobrowolna, przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Exodus Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-472, ul. Zaboreczne 13, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000727223, uzyskane w trakcie korzystania z cookies. Zgoda jest dobrowolna, przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Exodus Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-472, ul. Zaboreczne 13, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000727223, NIP 5223121677.Dane kontaktowe: Marka Exodus, ul. Zaboreczne 13, 01-472 Warszawa, e-mail: info@godigy.com

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody. Zgoda jest udzielana dobrowolnie, ale przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów opisanych w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie udzielą Państwo zgody lub złożą później wniosek o zmianę lub usunięcie danych lub wycofają zgodę, nie będą Państwo mogli już otrzymywać na podany przeze Państwa adres e-mail informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe.

3. Dostęp do danych osobowych mają następujące kategorie odbiorców: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzających przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część Państwa danych osobowych w celu wykazania zgodności z regulaminem.

5. Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo dostępu do nich. Administrator udostępni na żądanie użytkownika kopię jego Danych Osobowych, które są przetwarzane. Za każdą następną kopię, o którą poproszą użytkownicy, Administrator może pobrać uzasadnioną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.

b) Sprostowanie danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają oni prawo żądać poprawienia niepełnych danych osobowych, w tym złożenia dodatkowego oświadczenia.

c) Usunięcie danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); Użytkownicy mają prawo żądać, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane prawem, natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, a Administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

d) Ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych; w tym przypadku Administrator wskaże takie dane osobowe na żądanie użytkownika, a ich przetwarzanie może być ograniczone tylko do określonych celów.

e) Przekazanie Danych Osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, przetwarzalnych maszynowo Danych Osobowych ich dotyczących, przetwarzanych przez Administratora oraz mają prawo do przekazania tych Danych Osobowych innemu podmiotowi.

f) Zastrzeżenie; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w każdej chwili sprzeciwić się - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników - przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, Administrator może być zobowiązany do zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych.

g) Cofnięcie udzielonej zgody w każdej chwili Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres administratora danych osobowych lub na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych.

6. Ponadto, jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe zebrane w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

8. Administrator i podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie, odpowiadające standardom rynkowym, technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych osobowych w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, a także ochrony przed ich wykorzystaniem lub dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz ochrony przed naruszeniem danych osobowych.

9. Dane osobowe mogą być ujawniane właściwym organom upoważnionym na mocy obowiązującego prawa.